قالب

 
 
قالب کیتی برای دریافت کد2000تومان شارزهمراه اول
 
 
قالب(1)دمی فروشی بااستایل جدید2000تومان شارژایرانسل
 
 
قالب(2)کیتی رایگان بااستایل جدید
 
 
 

<!-- new window by www.1abzar.com --->
<a href="#1abzar" onclick="window.open('<html> <head> <!-.-.-Design By :http://mahyalove.loxblog.com/-.-.-> <title><-BlogAndPostTitle-></title>       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">       <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">       <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">       <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net">       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />       <meta name="designer" content="pichak.net  | http://pichak.net" />       <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />       <!-.-.-Design By :http://mahyalove.loxblog.com/-.-.-> <style> <!-- body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#000000} a, a:visited{color:#F22283;text-decoration: none}a:hover{color:#FF70F1;text-decoration: none} body {     BACKGROUND: #FFFFFF url('http://upload.tehran98.com/img1/4lnyxj0z02l4n0oxjzr.jpg') no-repeat   center top;    } #page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none} #uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;} #header{height:450px;background:url() no-repeat right; } #header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px} #header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl} #headerb{height:0px} #content{padding:0px 7px} #main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden} #post{padding:0 0px;text-align:right} #posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px} #posttitle a, #posttitle a:visited {color:#FF3DB8}#posttitle a:hover {color:#F352FF} #postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#FF308A;line-height:1.5em;direction:rtl} #postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px} #postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#C94E67;direction:rtl} #space{height:20px} #sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right} #mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;} #sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px} #sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl} #photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center} #about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#ffd200;direction:rtl} #feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center} #custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl} --> </style>  <script lang ="javascript"> function GetBC(lngPostid) { intTimeZone=<-BlogTimeZone->; strBlogId="<-BlogId->"; intCount=-1; strResult=""; try { for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) { if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ; } }  catch( e) { } if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات"; if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد"; if ( intCount==1)  strResult="ڪﺂҐ1כּت"; if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; } </script> </head> <body> <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.-> <div id=uwrapper> <div align=center> <div id=page>  <div id=header><div></div></div> <div id=content> <div id=main><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <FONT color=#E6236A><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"> <b><-BlogTitle-></b><p> <FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <-BlogDescription-> <p> <BLOGFA>  <FONT color=#FF308A> <div id=post> <div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div> <div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br> <a href="<-PostLink->">:ادامه مطلب:</a></BlogExtendedPost></div> <BlogPostCategoriesBlock><p dir="rtl"><FONT color=#FF308A>موضوعات مرتبط:</font> <BlogPostCategories separator=" ، " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></p></BlogPostCategoriesBlock> <BlogPostTagsBlock><br><FONT color=#FF308A>برچسبها: </font><BlogPostTags separator=" , "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>  <div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت      <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div> <div id=space></div>  <p align="center"><img border="0" src="http://barbies.persiangig.com/1194185468.gif"></p> </div> </BLOGFA> <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.-> <center> <br><br><table style="border-right: #D41989 1px solid; border-top: #D41989 1px solid; border-left: #D41989 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #D41989 1px solid; height: 7px; font-size: 7pt;">  <tr><td><a href="http://http://mahyalove.loxblog.com//online-template/1" title="قالب محیا" target=_blank>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قالب محیا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></td></tr> </table><br><br> </div> <div id=sidebar><FONT color=#FF308A><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <BlogProfile> <center>  <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">درباره سايت</font></p>   <!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.-> <BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>  <div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#FF308A" > <-BlogAbout-></font></div> </BlogProfile> <center>   <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">منوی سايت</font></p>    <div id=mmenu> <ul> <li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li> <li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li> <li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li> </ul></div> <BlogAuthorsBlock>   <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">نويسنده سايت</font></p>   <div id=mmenu> <ul>  <BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors> </ul> </div> </BlogAuthorsBlock>  <BlogLinkDumpBlock>   <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">پيوند های روزانه</font></p>    <div id=mmenu> <ul>  <BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump> <li><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li> <li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a></li> </ul> </div> </BlogLinkDumpBlock> <center>   <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">آرشيو سايت</font></p>   <div id=mmenu> <ul> <BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive> </ul> </div> <BlogCategoriesBlock> <center> <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->  <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">موضوعات سايت</font></p>    <div id=mmenu> <ul> <BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories></ul></div>  </BlogCategoriesBlock> <center> <!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->  <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">پيوند ها</font></p>    <div id=mmenu> <ul> <BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks> <li><a target="_blank" title="ساخت قالب وبلاگ " href="http://mahyalove.loxblog.com/online-template">قالب محیا</a></li> </ul> </div>  <BlogTagsBlock><center> <!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->  <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">برچسب ها</font></p>    <div id=mmenu> <ul> <BlogTags><li><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></li></BlogTags> </ul> </div> </BlogTagsBlock> <center> <!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->  <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">لینک های مفید</font></p>  <div id=mmenu> <ul>   <center>   <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">طراح قالب</font></p>    <div id=mmenu> <ul> <ul>        <li><a title="قالب وبلاگ" href="http://mahyalove.loxblog.com"target="_blank"> طراح قالب </a><br><br> <a title="قالب وبلاگ" href="http://<p align="center"><a href="http://mahyalove.loxblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/dai30b85qc0ohj73fms.jpg"  width="200" alt="ابزاررایگان"  height="200"></a><br><input onclick="this.select()" type="text" width="356" name="T1" size="15" value='<!-- start logo cod off http://mahyalove.loxblog.com --><p align="center"><p align="center"><a href="http://mahyalove.loxblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/dai30b85qc0ohj73fms.jpg"  width="200" height="200" alt="ابزاررایگان"></a></p><!--finish logo cod off http://mahyalove.loxblog.com -->' dir="ltr" ></p><div style="display:none"><a href="http://blogers.ir">وبلاگ</a>-<a href="http://blogers.ir/cod/make-logo-banner-cod/">کد لوگو و بنر</a></div> <center>   <p align="center"><img border="0" src="http://c.editingmyspace.com/files/en/hello.kitty/hello_kitty_025.gif"></p> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#D41989" style="font-size: 13pt">امكانات سايت</font></p>    <div id=mmenu> <ul style="border:none"> </p> <font face="Tahoma" color="#E02222" style="font-size: 9pt"><-BlogCustomHtml-></font></div> </div></div>  </body> </html>','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;" style="text-decoration:none;font-family:tahoma;font-size:10pt;color:#E63917">مشاهده صفحه جدید</a>
<!-- new window by www.1abzar.com --->

 

 

 

 برچسب:, |